تن سنجی

تن سنجی (1)

تن سنجی علم اندازه گیری بخش های مختلف بدن است. کلمه آنتروپومتری (تن سنجی) از دو کلمه یونانی آنترو (anthro) به معنی انسان و مترون (metron) به معنی اندازه گیری تشکیل شده است. این بخش شامل اندازه گیری های مختلف از جمله وزن، قد (ایستاده و خوابیده)، چین پوستی، محیط سر، کمر یا مچ و طول شانه هستند. چندین ایندکس و نسبت می تواند از اندازه گیری های تن سنجی مشتق شود. شاید شناخته شده ترین آنها شاخص چربی بدن یا نمایه توده بدنی است. نمایه توده بدنی (BMI) از تقسیم وزن (کیلوگرم) بر مجذور قد (متر) بدست می آید و برای طبقه بندی وضعیت وزن افراد استفاده می شود. معیار نمایه توده بدنی برای تعیین طبقات وزن عبارتند از:

کم وزن: نمایه توده بدنی کمتر از 18/5

وزن طبیعی: نمایه توده بدنی بین 18/5 تا 24/9

اضافه وزن: نمایه توده بدنی 25 تا 29/9

چاقی درجه 1: نمایه توده بدنی 30 تا 34/9

چاقی درجه 2: نمایه توده بدنی 35 تا 39/9

و چاقی کشنده: نمایه توده بدنی بالاتر از 40

آنتروپومتری بخش کلیدی ارزیابی وضعیت تغذیه در کودکان و بزرگسالان است. در دیده بانی غذا و تغذیه روند تغییرات نماگرهای تن سنجی به عنوان یکی از مشخصه های سلامت تغذیه ای جامعه تعیین می شود.

داده های تن سنجی برای کودکان و نوزدان نشان دهنده وضعیت عمومی سلامت و کفایت دریافت غذایی و تعیین روند رشد و نمو آنها در طول زمان است.

(National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق انستیتو تحقیقات تغذیه کل کشور می باشد