مطالب ویژه

مطالب ویژه (11)

اهمیت سورویلانس غذا و تغذیه در نظام مراقبت های بهداشتی کشور- دکتر زهرا عبداللهی

فیلم آموزشی-کارگاه 

 

معرفی برنامه ملی مراقبت غذا و تغذیه- دکتر نیستانی

فیلم آموزشی-کارگاه 

چهارچوب مفهومی و نماگرها-دکتر نیکویه

فیلم آموزشی- کارگاه 

نمونه گیری-دکتر نیکویه

فیلم آموزشی- کارگاه 

تکمیل پرسشنامه دموگرافیک- دکتر قدسی

فیلم آموزشی- مهر 99

تن سنجی- دکتر دوست محمدیان، دکتر ربیعی

فیلم آموزشی- کارگاه 

تکمیل پرسشنامه بررسی مصرف و عادات غذایی-دکتر امینی

فیلم آموزشی- کارگاه 

تکمیل پرسشنامه فعالیت بدنی- دکتر ربیعی

تکمیل پرسشنامه امنیت غذایی- دکتر قدسی

فیلم آموزشی-کارگاه 

اریابی های آزمایشگاهی- دکتر نیستانی

فیلم آموزشی- کارگاه 

معرفی اپلیکیشن- دکتر راسخی

فیلم آموزشی- کارگاه 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق انستیتو تحقیقات تغذیه کل کشور می باشد